Thoát vị đĩa đệm và đau thắt lưng: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Đau thắt lưng và thoát vị đĩa đệm" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, phân loại thoát vị đĩa đệm, lâm sàng thoát vị đĩa đệm, cận lâm sàng thoát vị đĩa đệm, chẩn đoán phân biệt thoát vị đĩa đệm, điều trị và phòng bệnh thoát vị đĩa đệm, giường kéo giãn cột sống đa năng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | Phần l i THOÁT VỊ B U Đ Ệ M CỘT S Ô N G THẮT LUNG Lumba disc herniation Chương Ì ĐÌA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG I. GIẢI PHẪU CHỨC NẰNG Người ta chia cột sống thành nhiều đoạn theo chức n ă n g đ ể t i ổ n n g h i ê n cứu đ o ạ n cổ đ o ạ n ngực Cưng đ o ạ n t h ắ t l ư n g v à đ o ạ n c ù n g - cụt. T r o n g t ừ n g đ o ạ n cột sống l ạ i có các đơn vị unit chức n ă n g gọi là quot đoạn v ậ n đ ô n g quot motion segment . A. ĐOẠN VẬN ĐỘNG Theo J u n g h a n n s v à Schmorl G. 1968 đ o ạ n v ậ n động đơn vị chức n ă n g là m ộ t c ấ u t r ú c chức n ă n g của cột sống. T h à n h p h ầ n cờ b ả n của đ o ạ n v ậ n động gồm - Đĩ a đ ổ m ĐĐ n ằ m trong khoang gian đ ố t gồm n h â n n h ầ y v ò n g sợi v à m â n sụn. - H a i nửa t h â n đ ố t sống l â n cận. - D â y c h ằ n g dọc t r ư ố c d â y c h ằ n g dọc sau dây chằng vàng. - K h ớ p đ ố t sống. - L ỗ gian đ ố t sống v à các khe khốp m ỏ m ngang m ỏ m gai sau. 73 - Tất cả những phần mềm ỏ cùng đoạn cột sống tương ứng. B. ĐĨA ĐỆM THẮT LƯNG 1. Đặc điểm chung Bình thướng cột sống có 23 đĩa đổm 5 cổ l i lưng 4 thắt lưng 3 chuyển đoạn đĩa đổm cổ - lưng đĩa đổm lưng - thắt lưng và đĩa đổm thắt lưng - cùng . Giữa đốt sống cổ Ì - 2 và các đốt xương cùng cụt không có đìa đổm. ở người trưởng thành chiều cao đĩa đổm cột sống cổ là 3mm lưng là 5mm thắt lưng là 9ram chiểu cao của tát cả 23 đĩa đổm chiếm 1 5 - 1 4 chiều cao của cột sống. Cột sống thắt lưng gồm 5 đốt sống 4 đĩa đổm và 2 đĩa đổm chuyển đoạn đĩa đổm lưng - thắt lưng và đĩa đổm thắt lưng - cùng . Kích thuốc đĩa đổm càng xuống dưối càng lốn riêng đĩa đổm thắt lưng - cùng chỉ bằng 2 3 chiêu cao đĩa đổm L4 - Lõ. Hình . Cấu tạo giải phẫu đĩa đổm 1. Nhân nhầy - y chằng dọc trưóc 4 Dâ 2 Vòng sợi 5. Dây chằng dọc sau 3. Mâm sụn .74 Do độ ư õ n của cột sống t h ắ t l ư n g n ê n chiều cao đĩa đ ổ m ỏ p h í a trưốc lóng h ơ n p h í a sau. Khoang gian đ ố t t h ắ t lung - c ù n g có sự c h ê n h lổch c h i ể u cao giữa p h í a trưốc v à p h í a sau là l ố n n h ấ t n ê n đĩa

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
213    134    4    04-10-2022
209    76    2    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.