Analyses of histological and transcriptome differences in the skin of short-hair and long-hair rabbits

Hair fibre length is an important economic trait of rabbits in fur production. However, molecular mechanisms regulating rabbit hair growth have remained elusive. Results: Here we aimed to characterise the skin traits and gene expression profiles of short-hair and long-hair rabbits by histological and transcriptome analyses. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.