The genome of the soybean cyst nematode (Heterodera glycines) reveals complex patterns of duplications involved in the evolution of parasitism genes

Heterodera glycines, commonly referred to as the soybean cyst nematode (SCN), is an obligatory and sedentary plant parasite that causes over a billion-dollar yield loss to soybean production annually. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.