Genetic and transcriptomic dissection of the fiber length trait from a cotton (Gossypium hirsutum L.) MAGIC population

Improving cotton fiber length without reducing yield is one of the major goals of cotton breeding. However, genetic improvement of cotton fiber length by breeding has been a challenge due to the narrow genetic diversity of modern cotton cultivars and negative correlations between fiber quality and yield traits. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.