Phenotypic plasticity and the evolution of azole resistance in Aspergillus fumigatus; an expression profile of clinical isolates upon exposure to itraconazole

The prevalence of azole resistance in clinical and environmental Aspergillus fumigatus isolates is rising over the past decades, but the molecular basis of the development of antifungal drug resistance is not well understood. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.