Time matters! Developmental shift in gene expression between the head and the trunk region of the cichlid fish Astatotilapia burtoni

Differential gene expression can be translated into differing phenotypic traits. Especially during embryogenesis, specific gene expression networks regulate the development of different body structures. Cichlid fishes, with their impressive phenotypic diversity and propensity to radiate, are an emerging model system in the genomics era. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.