Genome analysis of Salmonella enterica subsp. diarizonae isolates from invasive human infections reveals enrichment of virulence-related functions in lineage ST1256

Salmonella enterica subsp. diarizonae (IIIb) is frequently isolated from the environment, cold-blooded reptiles, sheep and humans; however only a few studies describe the isolation of this subspecies from invasive human infections. The factors contributing to this unusual behavior are currently unknown. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
214    7    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.