Comparative transcriptome among Euscaphis konishii Hayata tissues and analysis of genes involved in flavonoid biosynthesis and accumulation

Euscaphis konishii Hayata, a member of the Staphyleaceae Family, is a plant that has been widely used in Traditional Chinese Medicine and it has been the source for several types of flavonoids. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.