Characterization of G-protein coupled receptors from the blackback land crab Gecarcinus lateralis Y organ transcriptome over the molt cycle

G-protein coupled receptors (GPCRs) are ancient, ubiquitous, constitute the largest family of transducing cell surface proteins, and are integral to cell communication via an array of ligands/neuropeptides. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.