SNP-ChIP: A versatile and tag-free method to quantify changes in protein binding across the genome

Chromatin-immunoprecipitation followed by sequencing (ChIP-seq) is the method of choice for mapping genome-wide binding of chromatin-associated factors. However, broadly applicable methods for between-sample comparisons are lacking. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
76    50    1    25-09-2022
4    4    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.