Gene2vec: Distributed representation of genes based on co-expression

Existing functional description of genes are categorical, discrete, and mostly through manual process. In this work, we explore the idea of gene embedding, distributed representation of genes, in the spirit of word embedding. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    18    1    30-09-2022
3    15    1    30-09-2022
22    17    1    30-09-2022
32    20    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.