The Anaplasma ovis genome reveals a high proportion of pseudogenes

The genus Anaplasma is made up of organisms characterized by small genomes that are undergoing reductive evolution. Anaplasma ovis, one of the seven recognized species in this genus, is an understudied pathogen of sheep and other ruminants. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.