Genomic resources for the Neotropical tree genus Cedrela (Meliaceae) and its relatives

Tree species in the genus Cedrela P. Browne are threatened by timber overexploitation across the Neotropics. Genetic identification of processed timber can be used to supplement wood anatomy to assist in the taxonomic and source validation of protected species and populations of Cedrela. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    19    1    04-10-2022
158    109    2    04-10-2022
102    4    1    04-10-2022
119    4    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.