Diffusible signal factor (DSF)-mediated quorum sensing modulates expression of diverse traits in Xanthomonas citri and responses of citrus plants to promote disease

The gram-negative Xanthomonas genus contains a large group of economically important plant pathogens, which cause severe diseases on many crops worldwide. The diffusible signal factor (DSF) - mediated quorum sensing (QS) system coordinates expression of virulence factors in plant pathogenic Xanthomonas spp. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    5    1    25-09-2022
71    74    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.