Exploring the differential mechanisms of carotenoid biosynthesis in the yellow peel and red flesh of papaya

Red-fleshed papaya is a good material to study the different carotenoids accumulation mechanism in the peel and flesh. Although the peel and flesh of papaya closely integrated into one body, the flesh coloration changing from white to red, while the exocarp coloration changing from green to yellow. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.