Translocation of a parthenogenesis gene candidate to an alternate carrier chromosome in apomictic Brachiaria humidicola

The apomictic reproductive mode of Brachiaria (syn. Urochloa) forage species allows breeders to faithfully propagate heterozygous genotypes through seed over multiple generations. In Brachiaria, reproductive mode segregates as single dominant locus, the apospory-specific genomic region (ASGR). |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
103    5    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.