Banana sRNAome and degradome identify microRNAs functioning in differential responses to temperature stress

Temperature stress is a major environmental factor affecting not only plant growth and development, but also fruit postharvest life and quality. MicroRNAs (miRNAs) are a class of non-coding small RNAs that play important roles in various biological processes. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.