Transcriptional profiling of Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus during in vitro co-culture

Co-colonization by Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus is frequent in cystic fibrosis patients. Polymicrobial infections involve both detrimental and beneficial interactions between different bacterial species. Such interactions potentially indirectly impact the human host through virulence, antibiosis and immunomodulation. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.