Chromosome rearrangements shape the diversification of secondary metabolism in the cyclosporin producing fungus Tolypocladium inflatum

Genes involved in production of secondary metabolites (SMs) in fungi are exceptionally diverse. Even strains of the same species may exhibit differences in metabolite production, a finding that has important implications for drug discovery. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
162    134    3    05-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.