A dynamic degradome landscape on miRNAs and their predicted targets in sugarcane caused by Sporisorium scitamineum stress

Sugarcane smut is a fungal disease caused by Sporisorium scitamineum. Cultivation of smut-resistant sugarcane varieties is the most effective way to control this disease. The interaction between sugarcane and S. scitamineum is a complex network system. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    7    1    28-09-2022
21    5    1    28-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.