RiboTag translatomic profiling of Drosophila oenocytes under aging and induced oxidative stress

Aging is accompanied with loss of tissue homeostasis and accumulation of cellular damages. As one of the important metabolic centers, liver shows age-related dysregulation of lipid metabolism, impaired detoxification pathway, increased inflammation and oxidative stress response. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    42    1    04-10-2022
58    61    2    04-10-2022
23    74    1    04-10-2022
5    7    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.