Proteomic analysis reveals response of differential wheat (Triticum aestivum L.) genotypes to oxygen deficiency stress

Waterlogging is one of the main abiotic stresses that limit wheat production. Quantitative proteomics analysis has been applied in the study of crop abiotic stress as an effective way in recent years (. salt stress, drought stress, heat stress and waterlogging stress). |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
102    15    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.