MicroRNA expression profile of HCT-8 cells in the early phase of Cryptosporidium parvum infection

Cryptosporidium parvum is an important zoonotic parasitic disease worldwide, but the molecular mechanisms of the host–parasite interaction are not fully understood. Noncoding microRNAs (miRNAs) are considered key regulators of parasitic diseases. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
185    34    1    30-09-2022
131    6    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.