Expression analysis of lung miRNAs responding to ovine VM virus infection by RNA-seq

MicroRNAs (miRNAs) are short endogenous, single-stranded, noncoding small RNA molecules of approximately 22 nucleotides in length. They regulate gene expression posttranscriptionally by silencing mRNA expression, thus orchestrating many physiological processes. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    5    1    30-09-2022
54    91    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.