Multiple genetic loci define Ca++ utilization by bloodstream malaria parasites

Bloodstream malaria parasites require Ca++ for their development, but the sites and mechanisms of Ca++ utilization are not well understood. We hypothesized that there may be differences in Ca++ uptake or utilization by genetically distinct lines of P. falciparum. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.