Dose-dependent impact of oxytetracycline on the veal calf microbiome and resistome

Antibiotic therapy is commonly used in animal agriculture. Antibiotics excreted by the animals can contaminate farming environments, resulting in long term exposure of animals to sub-inhibitory levels of antibiotics. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    6    1    25-09-2022
19    81    1    25-09-2022
1    7    1    25-09-2022
9    5    1    25-09-2022
37    5    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.