Re-analysis of the coral Acropora digitifera transcriptome reveals a complex lncRNAsmRNAs interaction network implicated in Symbiodinium infection

Being critically important to the ecosystem, the stability of coral reefs is directly related to the marine and surrounding terrestrial environments. However, coral reefs are now undergoing massive and accelerating devastation due to bleaching. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.