Comparative transcriptomic analysis unveils interactions between the regulatory CarS protein and light response in Fusarium

The orange pigmentation of the agar cultures of many Fusarium species is due to the production of carotenoids, terpenoid pigments whose synthesis is stimulated by light. The genes of the carotenoid pathway and their regulation have been investigated in detail in Fusarium fujikuroi. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    11    1    04-10-2022
505    6    1    04-10-2022
9    7    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.