Dosage sensitivity of X-linked genes in human embryonic single cells

During the evolution of mammalian sex chromosomes, the degeneration of Y-linked homologs has led to a dosage imbalance between X-linked and autosomal genes. The evolutionary resolution to such dosage imbalance, as hypothesized by Susumu Ohno fifty years ago, should be doubling the expression of X-linked genes. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    5    1    04-10-2022
677    1    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.