Cluster analysis of replicated alternative polyadenylation data using canonical correlation analysis

Alternative polyadenylation (APA) has emerged as a pervasive mechanism that contributes to the transcriptome complexity and dynamics of gene regulation. The current tsunami of whole genome poly(A) site data from various conditions generated by 3′ end sequencing provides a valuable data source for the study of APArelated gene expression. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.