Genome-wide systematic characterization of bZIP transcription factors and their expression profiles during seed development and in response to salt stress in peanut

Plant basic leucine zipper (bZIP) transcription factors play crucial roles in plant growth, development, and abiotic stress responses. However, systematic investigation and analyses of the bZIP gene family in peanut are lacking in spite of the availability of the peanut genome sequence. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
177    8    3    03-10-2022
69    43    1    03-10-2022
11    7    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.