Proteomic dissection of the rice-Fusarium fujikuroi interaction and the correlation between the proteome and transcriptome under disease stress

Bakanae disease, caused by the fungus Fusarium fujikuroi, occurs widely throughout Asia and Europe and sporadically in other rice production areas. Recent changes in climate and cropping patterns have aggravated this disease. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    6    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.