Comparative genomics revealed the gene evolution and functional divergence of magnesium transporter families in Saccharum

Sugarcane served as the model plant for discovery of the C4 photosynthetic pathway. Magnesium is the central atom of chlorophyll, and thus is considered as a critical nutrient for plant development and photosynthesis. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    1    1    04-10-2022
41    15    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.