CRISPR-Cas systems are present predominantly on mobile genetic elements in Vibrio species

Bacteria are prey for many viruses that hijack the bacterial cell in order to propagate, which can result in bacterial cell lysis and death. Bacteria have developed diverse strategies to counteract virus predation, one of which is the clustered regularly interspaced short palindromic repeat (CRISPR) and CRISPR associated (Cas) proteins immune defense system. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.