Identification of lncRNAs involved in rice ovule development and female gametophyte abortion by genome-wide screening and functional analysis

As important female reproductive tissues, the rice (Oryza sativa L.) ovule and female gametophyte is significant in terms of their fertility. Long noncoding RNAs (lncRNAs) play important and wide-ranging roles in the growth and development of plants and have become a major research focus in recent years. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.