Whole transcriptome sequencing and biomineralization gene architecture associated with cultured pearl quality traits in the pearl oyster, Pinctada margaritifera

Cultured pearls are unique gems produced by living organisms, mainly molluscs of the Pinctada genus, through the biomineralization properties of pearl sac tissue. Improvement of P. margaritifera pearl quality is one of the biggest challenges that Polynesian research has faced to date. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    69    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.