Gene annotation errors are common in the mammalian mitochondrial genomes database

Although animal mitochondrial DNA sequences are known to evolve rapidly, their gene arrangements often remain unchanged over long periods of evolutionary time. Therefore, comparisons of mitochondrial genomes may result in significant insights into the evolution both of organisms and of genomes. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    9    1    04-10-2022
2    2    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.