Genome-wide association and transcriptional studies reveal novel genes for unsaturated fatty acid synthesis in a panel of soybean accessions

The nutritional value of soybean oil is largely influenced by the proportions of unsaturated fatty acids (FAs), including oleic acid (OA, 18:1), linoleic acid (LLA, 18:2), and linolenic acid (LNA, 18:3). Genome-wide association (GWAS) studies along with gene expression studies in soybean [Glycine max (L.) Merr.] were leveraged to dissect the genetics of unsaturated FAs. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    5    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.