Transcriptionally induced enhancers in the macrophage immune response to Mycobacterium tuberculosis infection

Tuberculosis is a life-threatening infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis (). subverts host immune responses to build a favourable niche and survive inside of host macrophages. Macrophages can control or eliminate the infection, if acquire appropriate functional phenotypes. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.