A global analysis of CNVs in diverse yak populations using whole-genome resequencing

Genomic structural variation represents a source for genetic and phenotypic variation, which may be subject to selection during the environmental adaptation and population differentiation. Here, we described a genome-wide analysis of copy number variations (CNVs) in 16 populations of yak based on genome resequencing data and CNV-based cluster analyses of these populations. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.