Genome-wide characterization and expression profiling of SWEET genes in cabbage (Brassica oleracea var. capitata L.) reveal their roles in chilling and clubroot disease responses

The SWEET proteins are a group of sugar transporters that play a role in sugar efflux during a range of biological processes, including stress responses. However, there has been no comprehensive analysis of the SWEET family genes in Brassica oleracea (BoSWEET), and the evolutionary pattern, phylogenetic relationship, gene characteristics of BoSWEET genes and their expression patterns under biotic and abiotic stresses remain largely unexplored. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.