Comprehensive analysis of the longan transcriptome reveals distinct regulatory programs during the floral transition

Longan (Dimocarpus longan Lour.) is an important fruit tree in the subtropical regions of Southeast Asia and Australia. Among the factors affecting D. longan fruit yield, the difficulty and instability of blossoming is one of the most challenging issues. Perpetual flowering (PF) is a crucial trait for fruit trees and is directly linked to production potential. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    4    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.