Dynamic expression and functional analysis of circRNA in granulosa cells during follicular development in chicken

Circular RNA (circRNA) is a type of noncoding RNA involved in a variety of biological processes, especially in post-transcriptional regulation. The granulosa cells of follicles play a determining role in ovarian development. However, the function of circRNA in chicken follicles is unclear. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.