Molecular characterization of carbendazim resistance of Fusarium species complex that causes sugarcane pokkah boeng disease

Pokkah boeng is one of the most serious and devastating diseases of sugarcane and causes significant loss in cane yield and sugar content. Although carbendazim is widely used to prevent fungal diseases, the molecular basis of Fusarium species complex (FSC) resistance to carbendazim remains unknown. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    7    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.