Genome analysis identifies a spontaneous nonsense mutation in ppsD leading to attenuation of virulence in laboratorymanipulated Mycobacterium tuberculosis

A previous laboratory study involving wild type, mutant and devR/dosR complemented strains of Mycobacterium tuberculosis reported the attenuation phenotype of complemented strain, Comp1. This phenotype was intriguing since the parental strain H37Rv, devR mutant (Mut1) and additional complemented strains, Comp9 and Comp11, were virulent in the guinea pig model. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    5    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.