Phylogenomic analysis of cytochrome P450 multigene family and their differential expression analysis in Solanum lycopersicum L. suggested tissue specific promoters

Cytochrome P450 (P450) is a functionally diverse and multifamily class of enzymes which catalyses vast variety of biochemical reactions. P450 genes play regulatory role in growth, development and secondary metabolite biosynthesis. Solanum lycopersicum L. (Tomato) is an economically important crop plant and model system for various studies with massive genomic data. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.