De novo assembly of Persea americana cv. ‘Hass’ transcriptome during fruit development

Avocado (Persea americana Mill.) is a basal angiosperm from the Lauraceae family. This species has a diploid genome with an approximated size of ~ 920 Mbp and produces a climacteric, fleshy and oily fruit. The flowering and fruit set are particularly prolonged processes, lasting between one to three months, generating important differences in physiological ages of the fruit within the same tree. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.