A comparative transcriptome analysis of the novel obligate methanotroph Methylomonas sp. DH-1 reveals key differences in transcriptional responses in C1 and secondary metabolite pathways during growth on methane and methanol

Methanotrophs play an important role in biotechnological applications, with their ability to utilize single carbon (C1) feedstock such as methane and methanol to produce a range of high-value compounds. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.