Genome expansion of an obligate parthenogenesis-associated Wolbachia poses an exception to the symbiont reduction model

Theory predicts that dependency within host-endosymbiont interactions results in endosymbiont genome size reduction. Unexpectedly, the largest Wolbachia genome was found in the obligate, parthenogenesisassociated wFol. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
147    5    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.