Genome-wide transcriptome analysis reveals the molecular mechanism of high temperature-induced floral abortion in Litchi chinensis

Warm winter and hot spring attributed to global warming affected floral development and may induce floral abortion, resulted in poor flowering in litchi. To identify genes potentially involved in litchi floral abortion, six RNA-sequencing (RNA-Seq) libraries of the developing panicles (DPs) under low temperature (LT) conditions and the shrinking panicles (SPs) under high temperature (HT) conditions were constructed. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
88    6    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.